Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA.

TID:   Måndagen den 17 December 2018, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

  
Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats så att tider till stämmor och extrastämman är förlängda, det kräver en stadgeändring och därför 2 stämmor. På extrastämman den 13 November bifölls ändringen för första gången så vi bjuder in till nästa extrastämma för andra dragningen den 17 December bifölls den igen så börjar denna stadga ändring gälla.

Välkomna till Samlingslokalen!

/ Styrelsen Solfjädern 3

Lund  2018-11-13 BRF SOLFJÄDERN 3 StyrelsenDAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av sekreterare vid stämman
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av justerande tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  7. Godkännande av dagordningen
  8. Proposition angående stadgeändring angående förlängda kallelsetider
  9. Stämmans avslutande