Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA.

 

TID:   Tisdagen den 13 November 2018, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

  
Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats så att tider till stämmor och extrastämman är förlängda, eftersom det kräver en stadgeändring och därför 2 stämmor så tar vi en extrastämma nu så att vi kan får in ändringen på nästa extrastämman som är planerad den 17 December.

Välkomna till Samlingslokalen!

/ Styrelsen Solfjädern 3

Lund  2018-10-12 BRF SOLFJÄDERN 3 Styrelsen

DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av sekreterare vid stämman
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av justerande tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  7. Godkännande av dagordningen
  8. Proposition angående stadgeändring angående förlängda kallelsetider
  9. Stämmans avslutande