Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA.

 

TID:   Torsdagen den 15 Mars 2018, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

  
Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats så att kallelsetider till stämman och extrastämman är förlängda, eftersom det kräver en stadgeändring och därför 2 stämmor så tar vi en extrastämma nu så att vi kan får in ändringen på föreningsstämman som är planerad den 25 April.

Välkomna till Samlingslokalen!

/ Styrelsen Solfjädern 3

Lund  2018-03-01 BRF SOLFJÄDERN 3 StyrelsenDAGORDNING


  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av sekreterare vid stämman
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av justerande tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  7. Godkännande av dagordningen
  8. Proposition angående stadgeändring angående förlängda kallelsetider
    9. Stämmans avslutande

 

Proposition angående stadgeändring angående förlängda kallelsetider

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats så att kallelsetider till stämman och extrastämman är förlängda.

 

Lag om ekonomiska föreningar

Ordinarie föreningsstämma

16 § Kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman.

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en ordinarie föreningsstämma får utfärdas senare än vad som anges i första stycket, dock senast två veckor före föreningsstämman. Lag (2016:108).

Extra föreningsstämma

17 § Kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse till en extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor före föreningsstämman om stämman ska behandla
1. en fråga om ändring av stadgarna,
2. en fråga om likvidation, eller
3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion.

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en sådan föreningsstämma som avses i andra stycket får utfärdas senare än vad som anges där, dock senast två veckor före föreningsstämman. Lag (2016:108).

Stadgar för Brf Solfjädern 3 (2017)

Kallelse till stämma

17 §  

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress.

Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Styrelsen föreslår att ovanstående kursiverad stycke ändras till:

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie stämma och tidigast sex veckor och senast två veckor före extra stämma.