Styrelsen för Brf Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Tisdagen den 30 maj 2017 kl 18.30
Plats: Samlingslokalen Margaretavägen 3 L

Föreningsstämman för Solfjädern 3 - 25 april 2017 - beslutade anta förslag gällande stadgeändring 9 § (se bifogad kallelse). Beslutet om stadgeändring blir giltigt
om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor.

På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för förslaget.

Välkomna till samlingslokalen!

Lund 2017-05-15

Styrelsen för Solfjädern 3