Brf Solfjädern 3 Informationsbrev

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

 

TID:   Onsdagen den 25 april 2018, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

   

Den nya styrelsen samlas direkt efter för konstituerande möte.

Bilagor: Dagordning, Val av ny styrelse, och en proposition

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att delas ut separat.

 

Lund  2018-03-25

BRF SOLFJÄDERN 3 Styrelsen

 

Bilagor finns här:

http://www.brfsolfjadern.se/index.php/brf-solfjaedern-3/stammor/312-ordinarie-foereningsstaemma-2018-04-25

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA.

 

TID:   Torsdagen den 15 Mars 2018, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

  
Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats så att kallelsetider till stämman och extrastämman är förlängda, eftersom det kräver en stadgeändring och därför 2 stämmor så tar vi en extrastämma nu så att vi kan får in ändringen på föreningsstämman som är planerad den 25 April.

Välkomna till Samlingslokalen!

/ Styrelsen Solfjädern 3

Lund  2018-03-01 BRF SOLFJÄDERN 3 StyrelsenDAGORDNING


  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av sekreterare vid stämman
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av justerande tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  7. Godkännande av dagordningen
  8. Proposition angående stadgeändring angående förlängda kallelsetider
    9. Stämmans avslutande

 

Proposition angående stadgeändring angående förlängda kallelsetider

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats så att kallelsetider till stämman och extrastämman är förlängda.

 

Lag om ekonomiska föreningar

Ordinarie föreningsstämma

16 § Kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman.

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en ordinarie föreningsstämma får utfärdas senare än vad som anges i första stycket, dock senast två veckor före föreningsstämman. Lag (2016:108).

Extra föreningsstämma

17 § Kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse till en extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor före föreningsstämman om stämman ska behandla
1. en fråga om ändring av stadgarna,
2. en fråga om likvidation, eller
3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion.

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en sådan föreningsstämma som avses i andra stycket får utfärdas senare än vad som anges där, dock senast två veckor före föreningsstämman. Lag (2016:108).

Stadgar för Brf Solfjädern 3 (2017)

Kallelse till stämma

17 §  

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress.

Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Styrelsen föreslår att ovanstående kursiverad stycke ändras till:

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie stämma och tidigast sex veckor och senast två veckor före extra stämma.

 

Hej, 

samfälligheten ska göra en cykelrensning utomhus och i garaget, vänligen se bifogad information. 

Cykelkällare i Solfjädern 3 ska inte gås igenom då vi upplever att det fungerar bra efter senaste rensningen. 

Styrelsen har beslutat att köpa in cykelställ till våra cykelkällare. Vi hoppas kunna hämta och ställa in dem nu i veckan. 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen Brf Solfjädern 3 // Iia

INFORMATION FRÅN STYRELSEN SOLFJÄDERN 3

AVGIFTSHÖJNING
Under 2016 gjorde vi en underhållsplan i samband med att vi tecknade teknisk
förvaltning hos Riksbyggen. Riksbyggen tog även över som ekonomisk förvaltare
från och med 1 januari 2017. Detta innebär att vi för första gången utformar vår
budget med utgångspunkt i en professionellt framarbetad underhållsplan.
Som vi har redovisat tidigare - se förvaltningsberättelserna 2015 och 2016 - har vi
varit medvetna om att vi behöver sätta av mer till fastighetsunderhåll. Vi har dock
avvaktat tills vi kunde göra en samlad professionell bedömning. Tidigare har vi
endast avsatt det minimibelopp som krävs i våra stadgar.
Vårt mål är att varje generation ägare ska bära sina egna kostnader. Baserad på
den aktuella underhållsplanen innebär det att vi på sikt måste avsätta ca 1 miljon kr
till underhåll årligen. Självklart kan vi även utnyttja avsättningen när vi utför underhåll.
På grund av det extremt låga ränteläget under de senaste åren ansåg vi att det
var nödvändigt att tillfälligt minska avgifterna i väntan på att underhållsplanen
blev färdigställd. Det har vi gjort dels genom en avgiftsfri månad vid två tillfällen
(2015 och 2016), dels genom sänkning av avgiften med 6% från 1 juli 2016.
När vi nu har fått en professionell ekonomisk och teknisk planering, drar vi
slutsatsen att vi måste höja avgifterna med 10% från och med 1 februari 2018.
På så sätt kommer vi upp i en rimlig avsättning för underhåll.

BRANDSKYDDSARBETE
Styrelsen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Två gånger om året
genomförs brandrond. Det har skett en påtaglig förbättring avseende belamring
av barnvagnar och cyklar på trappavsatserna.


DÖRRMATTOR. I brandförebyggande syfte kommer vi under en period på två
veckor testa att lägga mattor i våra entréer. Tanken med detta är att på sikt
avlägsna dörrmattor utanför våra lägenheter. Vi är mycket intresserad av era
synpunkter. Hör av er till styrelsen!


DÖRRKRANSAR. Kransar ser trevligt ut på dörren, men tänk på att de kan
avge mycket rök i trappuppgången.


BRANDVARNARE. Glöm inte att kontrollera att era brandvarnare fungerar.

KRUKORNA VID VÅRA ENTRÉER
Utanför varje port finns en större kruka. Plantering och skötsel av plantorna
har ombesörjts av någon eller några i resp. trappa. Vissa krukor sköts
förträffligt, medan andra gapar tomma. Du vet väl att du kan få ersättning
för utlägg i samband med plantering. Däremot utgår ingen ersättning för
själva skötseln. Du som gärna vill bli ”krukfadder”, var snäll och hör av dig
till Sylvia Resch Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
I sammanhanget kan vi nämna att vi har en frivillig trädgårdsgrupp som ser till
hela vårt uteområde. Det är ett frivilligt åtagande av personer som engagerar
sig i vårt gemensamma grönområde.

HÄCKARNA
Samfälligheten (S1, S2 och S3) är angelägen om ett enhetligt utseende
i området. Vi vill i detta sammanhang påminna om att häckarna vid
marklägenheternas uteplatser inte tillhör lägenheten utan Samfälligheten.
Detta innebär att man vid försäljning är skyldig att återställa häcken,
ifall man som lägenhetsinnehavare har tagit bort en eller flera plantor.


FÖNSTER OCH FASAD
Många fönster är fuktskadade. Även våra mineritplattor behöver åtgärdas.
Vi undersöker därför i samarbete med S1 och S2 behovet av att byta fönster
samt ersätta mineritplattorna. Riksbyggens projektledning kommer att arbeta
med detta under kommande år. Informationsmöte kommer att hållas innan
beslut fattas.

LADDSTOLPAR
Inom ramen för SSF (Samfälligheten för S1, S2 och S3) ) kommer vi att
undersöka intresset för laddstolpar för elbilar. Mer information kommer.

VÄLKOMNA!
Under året har hittills två överlåtelser skett.
Vi hälsar Christer Ohlsson lgh 142, 3N och Leif Holmberg lgh 111, 3N välkomna
till Solfjädern 3.

GLÖGGKVÄLL
Den 6 december är alla varmt välkomna till en trivselkväll i glöggens tecken.
Notera datum i almanackan. Mer information kommer.