Boendeinfo Fönsterprojektet
Bakgrund och status
Solfjädern-föreningarna har under huvudsakligen 2018 samarbetat kring att hitta en

lösning på problemet med röta i våra fönster. Denna är så allvarlig att hållbar reparation är omöjlig.

Vi har gemensamt bildat en "Fönstergrupp" där alla föreningarna samarbetar. Gruppen rapporterar löpande via representanterna tillbaks till respektive styrelse.

Vi är eniga om att gå på linjen att byta ut alla fönster till underhållsfria för att få en lösning som håller länge samt att behålla ett enhetligt utseende. Detta angreppssätt
minskar våra totala kostnader över tid (minst 40 år tack vare högkvalitativa fönster) då vi slipper höga kostnader för löpande underhållskostnader på existerande fönster

som ändå så småningom behöver bytas ut (med förlust av de nedlagda underhållskostnaderna). Vi får dessutom en bättre boendemiljö med tätare fönster som är lättare att hålla rena, och förhoppningsvis lägre uppvärmningskostnader. Vi undviker dessutom ett antal framtida mindre projekt som vart och ett skall handlas upp och
hanteras av framtida styrelser. Initialt arbetade vi länge med Riksbyggen för hantering av projektledningen, men kunde slutligen inte enas med dem om  kostnadsmodellen. Resultatet är att vi nu slutligen istället startat samarbete med Bredablick för att göra en ny upphandling med ett kostnadsupplägg som är mer  gynnsamt för oss. Vi har även köpt ut allt förprojekteringsunderlag från Riksbyggen för att kunna använda dokumentationen i det framtida arbetet. Allt detta har bidragit till att projektet dragit ut på tiden och att vi inte publicerat formell information till alla boende förrän nu.

Uppdraget, kallat Fönsterprojektet, består av tre åtskilda projekt där varje förening enskilt ansvarar för sina respektive projektkostnader.

Vad sker härnäst?
1. Ett nytt förfrågningsunderlag kommer skickas ut till utvalda entreprenörer och anbuden beräknas komma in under april.
2. Tillsammans med Bredablick utses en entreprenör.
3. Respektive styrelse beslutar formellt att de vill gå vidare med projektet. Projektets genomförande skall formellt beslutas av årsstämma eller extra stämma i varje förening.

4. Tillsammans med Bredablick bjuds alla boende i de tre föreningarna gemensamt in till en informationsträff. Bredablick beskriver där projektupplägget, och de tekniska lösningarna. Ordentligt med tid kommer ges för frågor från alla närvarande.

5. På respektive stämma beslutar de boende gemensamt om projektets genomförande. Det är viktigt i ett så här stort projekt att alla är delaktiga i beslutet.

Med vänlig hälsning,
Fönstergruppen