Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Lund 2006-10-20

Medlemsinformation

Brf Solfjädern 1

Introduktion

Det låter som en följetong, men jag får återigen be om ursäkt å styrelsens vägnar för försenad information. Det kan bara bli bättre.

Nedan följer bl.a. en summering av beslut från styrelsemötet 31/8 och 18/10, och mötet mellan styrelserna 11/9 och GA-gruppen.

Ny samordning mellan föreningarna

Vid konstituerande möte med styrelserna för Solfjädern 1, 2 och 3 den 11/9 beslöts att GA-gruppen ombildas till arbetsgrupper som avrapporterar direkt till den nya gemensamma styrelsegruppen med minst 3 beslutsmässiga från varje styrelse som möts vid behov, dock minst 4 gånger per år. I motsats till GA-gruppen kan alltså även tunga beslut tas i forumet. Bl.a kommer våra olika avtal att kunna behandlas med direkt insyn från styrelsegruppen. Arbetsgrupperna ska å andra sidan kunna innehålla andra medlemmar/boende.

Åtgärder v.g. Samhall

Vid möte med Åke Persson på Samhall föreslogs följande åtgärder som berör Solfjädern 1 och som godkänts av styrelsen:

- Planteringen vid garagenedfarten omdisponeras och ses över

- Den nya rabatten på baksidan av 5C iordningsställs till våren

Vårt städavtal med Samhall har sagts upp till årsskiftet p.g.a. fortlöpande kritik av städkvaliteten. Anbud tas in på nya entreprenörer och beslut tas inom kort.

Omsättning av lånet

Vi har omsatt vårt lån på 9.060.000 efter amortering med 500.000 till en räntesats på 3,89% (tidigare 5,37%), och lånet löper t.o.m. 2009-03-15.

Tillträdelser

Lägenhet 338 har sålts av familjen Holst och nya ägarna familjen Hjelm tillträder 18/11.

Garaget

Vi har begärt 1 års förlängd garantitid från JM beträffande avvattningsrännorna vid garagenedfarten. Vi har haft problem med att vatten strömmar ner i garaget vid skyfall. Garage-renoveringen skall vara avslutad före årskiftet.

Ventilationen

Det är för kraftigt drag i ventilationen, vilket bl.a. bidrar till hög energikostnad. Beslut har tagits att justera ventilationen.

Försäkring

Vår förening har efter diskussion i styrelsen ansökt om medlemskap i Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC, www.sbc.se). Solfjädern 2 och 3 är sedan tidigare medlemmar och vi kan gemensamt få tillgång till mer fördelaktiga försäkringsvillkor.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är 6/12.

Skicka förslag till motioner osv till ordförande Björn Sonnerfeldt i 5A, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Föreningen kommer att samlas till glöggträff den 26/11 kl 16.00. Mer information om detta kommer senare.

Vi har fått in kontaktinformation från de flesta, vilket kommer att göra denna typen av utskick enklare att göra.

Kontaktinformation för uthyrningar etc:

- Garageärenden: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

- Gästlägenhet i Solfjädern 2: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lund 2006-07-10

Medlemsinformation

Brf Solfjädern 1

Introduktion

Vi ber om ursäkt för den sena informationen. Vi får bli bättre framöver.

Nedan följer summeringar av styrelsemötena efter senaste stämman. Inkluderat på separata sidor är också följande:

  • Protokoll (nr 60) från föreningsstämman 18/5 2006 i sin helhet
  • Ledamöter etc i nya styrelsen
  • Information om avfallshantering via Sysav på Gunnesbo
  • Information för avvärjande av bränder från Räddningsverket

Konstituerande styrelsemöte 18/5 2006

Efter stämman 18/5 hölls ett konstituerande styrelsemöte där rollerna i styrelsen bestämdes. Detta återges av inkluderad lista över styrelseledamöter.

Ordinarie styrelsemöte 13/6 2006

GA-gruppen

Solfjädern 2 tar framgent över ordförandeskapet för GA-gruppen.

Niclas Kellgren fortsätter som ansvarig för garaget.

Niclas Kellgren och Yvonne Andersson företräder vår förening.

Anders Borg kvarstår som ansvarig för bredbandet.

Motioner

Grillning/rökning hänsköts till nästa stämma.

Bilkörning på gångvägen hänsköts till GA- och växt-gruppen.

Tas upp på nästa möte efter sommaren

Avhjälpning av vidare stölder i förråden.

Glastaken över entréerna är algbevuxna och behöver rengöras.

Justering av avtalet med Samhall.

Övrigt

Information kommer framöver att skickas ut efter varje styrelsemöte. Informationsförmedling hanteras av Anders Borg.

Nästa styrelsemöte blir 31/8. Skicka in ev motioner till Björn Sonnerfeldt eller Anna Lindgren.

Vi har fått in extra kontaktinformation (telefon och epost) från de flesta, men inte alla. Om du är en av dem, kontakta i så fall Anders Borg (enligt listan över ledamöter).


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLFJÄDERN 1

 

 

Protokoll nr 60 fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

Tid: torsdagen den 18 maj 2006 kl 18.30.

Plats: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L, Lund

 

Föreningens medlemmar:

Se bifogad medlemsförteckning, bilaga 1.

 

Närvarande medlemmar:

Se v-markering på bifogad medlemsförteckning, bilaga 1.

 

§1

Stämmans öppnande

Sten Johansson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

 

§2

Val av ordförande vid stämman

Sten Johansson valdes till ordförande vid dagens stämma.

§3

Val av protokollförare vid stämman

Anna Lindgren valdes till protokollförare vid dagens stämma.

§4

Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen som bifogats kallelsen till stämman.

§5

Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman valde Margareta Möller och Mårten Larsson jämte ordförande Sten Johansson till att justera dagens protokoll. Margareta Möller och Mårten Larsson valdes även till rösträknare.

 

§6

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutade att kallelsen till stämman skett i behörig ordning. Stämman godkände stämmans utlysande.

§7

Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och godkändes som röstlängd. Se bilaga 1.

 

§8

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ritva Sulin Sundberg föredrog styrelsens årsredovisning. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna, efter strykning av det felaktiga enligt stadgarna i resultatdispositionen på sidan 2(8).

 

§9

Föredragning av revisorernas berättelse

Sten Johansson föredrog revisorernas berättelse. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna.

§10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den förelagda resultat- och balansräkningen.

 

 

 

§11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§12

Disposition av årets resultat

Stämman beslutade, enligt förslag, att av årets resultat avsätta 85 584:- samt ytterligare 200 000:- till fonden för yttre underhåll och att resterande överförs till balanserad vinst.

 

§13

Arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 24 000:- per år, inklusive sociala avgifter, till ledamöter och suppleanter.

 

§14

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde Ann Fredriksson, Anna Lindgren, Niclas Kellgren, Lars Fredriksson och Björn Sonnerfeldt till styrelsens ledamöter.

Stämman valde Yvonne Andersson och Anders Borg till styrelsens suppleanter.

Sten Johansson och Ritva Sulin Sundberg avgick som ledamöter. Kerstin Johansson avgick som suppleant.

 

§15

Val av revisorer och suppleanter

Stämman valde Christin Pedersen vid Abakus Revision & Konsult AB till förenings revisor samt Paul Hansson som suppleant.

§16

Val av valberedning inför stämman 2007

Stämman valde Margareta Möller, Mårten Larsson och Maria Källqvist till valberedning inför stämman 2007.

§17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt §18 i stadgarna

a) Förslag till ändring av 8§ i stadgarna.
Samtliga närvarande, 19 röstberättigade av 30, röstade för att anta de nya stadgarna. Ytterligare en stämma krävs innan stadgarna kan antas.

b) Motion med begäran om uppdatering av Bopärmen.
Stämman beslutade att inte uppdatera Bopärmen.

c) Motion med begäran om förbättrat underhåll av gemensamma inventarier.
Patrik Linné arbetar med detta.

d) Motion med begäran om förbättrad information till medlemmarna från styrelsen
och

e) Motion om policy för information till medlemarna.
Stämman beslutade att styrelsen utser en informationsansvarig.

f) Motion om Brfs långtidsbudget.
Styrelsen planerar en extra amortering om 500 000 kronor.

§18

Stämmans avslutande

Ordförande Sten Johansson tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.

 

 

 

Vid protokollet
dag som ovan

 

 

 

Anna Lindgren

 

Justeras:

 

 

 

Sten Johansson                                Margareta Möller                            Mårten Larsson

Ordförande

 


Styrelse för Solfjädern 1

efter årsstämman 2006-05-18

 

Ordinarie

Björn Sonnerfeldt, ordförande

Margaretavägen 5A, 222 40 Lund

Tel: 046 - 13 30 07

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Anna Lindgren, sekreterare

Margaretavägen 5B, 222 40 Lund

Tel: 046 - 14 15 55

Mobil: 070 - 201 47 16

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lars Fredriksson, kassör

Margaretavägen 5A, 222 40 Lund

Mobil: 073 - 841 65 11

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Niclas Kellgren, GA garage

Margaretavägen 5B, 222 40 Lund

Tel: 046 - 39 66 57

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ann Fredriksson, arkivarie

Margaretavägen 5B, 222 40 Lund

Tel: 046 - 13 75 09

 

 

 

Revisorer

Christian Pedersen, ordinarie

Abakus Revision & Konsult AB

Föreningsgatan 22

211 52 Malmö

Tel: 040 - 12 52 40

Fax: 040 - 97 43 50

 

Paul Hansson, suppleant

Deloitte & Touche AB

Box 386

201 23 Malmö

040 - 669 61 00

Fax: 040 - 23 10 15

Suppleanter

Anders Borg, information och bredband

Margaretavägen 5A, 222 40 Lund

Tel: 046 - 12 76 08

Mobil: 070 - 522 76 44

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Yvonne Andersson, GA

Margaretavägen 5C, 222 40 Lund

Tel: 046 - 30 58 97

 

 

 

Övriga

Maria Quensel, nycklar

Margaretavägen 5A, 222 40 Lund

Tel: 046 - 13 75 41

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ekonomisk förvaltare

Cymko Förvaltning AB

Box 8027

200 41 Malmö

Tel: 040 - 672 87 20

Fax: 040 - 19 01 40


Återvinning och avfall

Sysav kan ta emot det mesta. Gunnesbo är närmast för oss.

Här är kortfattad information från Sysav:s hemsida (http://www.sysav.se/Templates/avc.aspx?id=366):

Lund, Gunnesbo återvinningscentral

Välkommen att lämna grovavfall, farligt avfall och elektronik på Gunnesbo återvinningscentral!

Återvinningscentralen är avsedd för grovavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Personal finns tillhands för att svara på frågor och hjälpa till så att avfallet blir rätt sorterat.

Till nytta igen

En del av det du vill bli av med kan någon annan ha glädje av. Möbler, husgeråd, sportartiklar, leksaker, kläder, böcker med mera som kan användas kan du lämna i containern för loppissaker.

Olika hjälporganisationer tar hand om detta för försäljning och hjälpverksamhet. Tänk på att det du lämnar ska vara helt och rent.

Du kan inte lämna följande

Gör så här istället:

  • Asbest och eternit, i större mängder à Ring Sysav 040-635 18 20
  • Bil och bildelar à Kontakta en bilskrot
  • Bildäck à Kontakta en däckfirma
  • Gasoltuber, dykartuber mm à Lämna till en återförsäljare
  • Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition à Lämna till polisen (ring först)

Karta

 

 

 

 

Ledamöter