Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#25

image001

2009-06-17

 

 

 

 

 

 

Information från styrelsen

Styrelsen

Den nya styrelsen finner du på bifogat blad, i trappuppgången och snart på Solfjäderns hemsida. Under sommaren vistas periodvis många av styrelsens medlemmar på annan ort, men de flesta kan, om problem uppstår, kontaktas via mobil.

Betalning av månadsavgifter

Autogirot för månadsavgifter bör nu förhoppningsvis fungera. De medlemmar som inte betalar avgift via autogiro eller via internetbank, kan kontakta Ajeku för att få inbetalningsblanketter.

Garaget

Alla ärenden rörande garageplatser handläggs numera av Ajeku.

Från Samverkansgruppen har kommit påpekande om att det är inte är tillåtet att förvara däck i garaget.

I slutet av juli månad skall garaget städas, varför bilar kommer att behöva flyttas. Mer information om detta kommer.

Häckarna kring uteplatser

Häckarna kring uteplatserna kommer att klippas av Samhall under v 27. Den som vill klippa själv, måste lämna meddelande härom i vaktmästarens brevlåda i garaget senast v 26.

Målning

Våra burspråksfönster kommer att målas under september. Vi vill redan nu påpeka att man måste kunna släppa in målaren i lägenheten, men mer besked om tider mm kommer senare.

Källardörrar

Vissa lås till garaget från vårt hus har kärvat, och vissa intervaller för dörröppning har varit alltför korta för att t.ex. föräldrar med barnvagnar ska hinna igenom. Detta åtgärdas inom kort.

Lägenhetsskötsel

Vi vill än en gång påminna alla om vikten av att gå in på hemsidan och titta på listan över de åtgärder som det åligger var och en att ha koll på.

Nästa styrelsemöte

24 augusti 2009

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

 

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#24

image001

2009-03-30

Information från styrelsen

Senaste mötet hölls den 23 mars.

Låneomsättning och årsavgift

Ett av våra tre lån om 9 miljoner kr vardera omsattes den 13 mars. Efter att ha jämfört offerter från ett flertal aktuella finansiärer och efter moget övervägande av bindningstid (3 mån, 2 eller 3 år) bestämde vi oss för 3 år med en ränta på 3,0 %. Vi kommer alltså att även fortsättningsvis sätta om ett lån per år, vilket bedömdes vara en fördel. Långivaren är för detta nya lån Handelsbanken som erbjöd bäst villkor.

Den gynnsamma räntan innebär att vi förhoppningsvis kan avstå från ytterligare höjning av årsavgiften under 2009.

Autogiro

Vid kontakt med Ajeku angående betalning av månadsavgifter via autogiro meddelar de att man arbetar med att få igång denna service men att det kan vara så att avgiften för april fortfarande måste betalas manuellt som tidigare.

Vattenkvaliteten

Det har framkommit klagomål på illaluktande och illasmakande kranvatten, särskilt nattetid då vattnet blir stående länge i rören. Samverkansgruppen beslöt att skicka vattenprov till analys. I avvaktan på resultatet av detta kan vi bara rekommendera att man låter vattnet strömma tills det blir riktigt kallt innan man använder det.

Hinder för buskörning

Trots tydliga signaler med sten, blomsterkrukor etc händer det titt som tätt att bilar och andra fordon kör in på plattgången och rundar hörnorna så att man kör på gräset. Samverkansgruppen har därför beslutat att sätta upp mera permanenta hinder, framför allt i utsatta hörn, i form av cementrör av samma typ som vi har olika buskar i. Trädgårdsgruppen har fått i uppdrag att ta fram förslag på lämplig växtlighet i dessa cylindrar.

Sopsortering

De tre föreningarna har slutit ett gemensamt avtal med Lunds Renhållningsverk avseende hantering av sorterade och återvinningsbara sopor. Vi får då ytterligare ett kärl för glödlampor och lysrör. Efter EU:s direktiv om övergång till lågenergilampor behövs detta, eftersom sådana lampor innehåller kvicksilver och absolut inte får hamna i hushållssoporna. Detta avtal är dessutom något billigare än dagens taxa.

Ny medlem

Vi hälsar den nye medlemmen Robin Grahl i 5C välkommen.

Påminnelse om stämma

Vi vill påminna om vår årsstämma måndagen den 11 maj kl 18.30 i samlingslokalen. Detta är vårt viktigaste möte under året, och vi vill gärna se så många medlemmar som möjligt. Motioner måste lämnas till styrelsen före den 18 april, för att de ska hinna behandlas.

Nästa styrelsemöte

20 april 2009

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#22

image001

2008-11-27

Information från styrelsen

Senaste mötet hölls den 24 november.

Årsavgift 2009

Styrelsen sammanträdde den 24 nov för att fastställa budget och årsavgift för 2009. Det blev ett tufft beslut. Situationen, som kunde ha varit ljusare, är följande:

Kostnaderna ökar kontinuerligt. Mellan 2007 och 2008 (prognos) ökade konsumtionsavgifterna för fjärrvärmen med 12 % (+27 tkr), vatten med 12 % (+4 tkr) och el med 7 % (+4 tkr). Försäkringen blev 29 % (+5 tkr) dyrare. Räntekostnaderna steg med 11 % (+113 tkr).

Våra intäkter kommer i huvudsak från tre källor: medlemmarnas årsavgifter, garageplatser och räntebidrag. Garaget genererar en tämligen stabil intäkt om c:a 150 tkr årligen. Räntebidraget var 2006 403 tkr men trappas nu snabbt ned enligt plan och utgör 2009 blott 66 tkr. Den största källan är årsavgifterna, som 2008 uppgår till 1 639 tkr. Med den sänkning av avgiften om 10% som gjordes 2006 och de blygsamma höjningarna om 2 % 2007 och 3 % 2008 innebär detta att avgiften i dag ligger 5,5 % under 2005 års nivå när den rätteligen borde ha legat c:a 20 % över för att kompensera för ökande kostnader och minskande räntebidrag. Vi går därför med underskott, som i princip nu har ätit upp det överskott som vi tidigare hade.

Budgeten för 2009 måste vara i balans, vi kan inte fortsätta med underskott. Detta är särskilt viktigt inför omsättningen av lån 3 om 9 miljoner i mars. Har vi inte ordning på vår ekonomi kan bankerna kräva högre ränta eller t o m vägra oss lån. Vi får i så fall själva lösa in det (kostar c:a 3 000 kr/kvm). Vår ekonomiska förvaltare (Cymko) har föreslaglt en höjning av årsavgiften med 20 %, men detta räcker inte för att få budgeten i balans, härtill krävs nästan 30 % höjning.

Styrelsen har därför beslutat höja avgiften för 2009 i två steg: med 20 % fr o m januari och med resterande höjning, beroende på omförhandlad ränta, fr o m april 2009. Under denna tid kommer vi att undersöka möjligheterna att omförhandla vissa avtal eller byta leverantörer. Även tekniska förändringar av vissa installationer ska undersökas. Styrelsen har dessutom beslutat att avstå från sina arvoden 2009. Vi tar gärna emot ytterligare tips på besparingar.

Bilplats till gästlägenhet

Samverkansgruppen har föreslagit att det ska finnas reserverad bilplats till resp gästlägenhet. De kostar 50:- /dygn och kan bokas samtidigt med att lägenheten bokas.

Bravida

Några medlemmar har haft besvär av dålig tätning mellan toalettstol och avlopp. Bravida har fixat detta hos några, men om det finns fler med samma problem, hör av er till styrelsen.

Påminnelse: glögg

Glöm inte att, senast 1 december, anmäla er till glöggträffen den 7 december kl 16 i samlingslokalen!

Nästa styrelsemöte

19 januari 2009

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

Ekonomisk utveckling av Solfjädern 1 i några olika alternativ

  1. En höjning av årsavgifterna med 3% både 2009 och 2010. Leder till negativ balans 2009 och ännu värre 2010.
  2. En höjning av årsavgifterna med 20% 2009 och 3% 2010. Leder till lite ekonomiskt plus 2009 men negativ balans 2010.
  3. En höjning med 25% 2009 och 3% 2010. Leder till positiv balans 2009 och, kanske, 2010 men nästan säkert negativ balans 2011.
  4. En höjning med 30% 2009 och 3% 2010. Ger troligen en svagt ökande positiv balans.
  5. Om sänkningen med 10% 2006 istället varit en höjning med 2%, precis som 2005 och 2007 och sedan höjningar med 3% 2008, 2009 och 2010. Hade givit större ekonomisk positiv balans men i slutänden samma årsavgift 2009 som alternativ 2 med 20% höjning 2009.

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#23

image001

2009-01-30

Information från styrelsen

Hej alla och god fortsättning på det nya året!

Senaste mötet hölls den 19 januari.

Ny ekonomisk förvaltare

Som tidigare meddelats har vi vid årsskiftet bytt ekonomisk förvaltare från Cymko till Ajeku. Vi kan knappast påstå att övergången varit problemfri, bl a har vi ju inte kunnat betala vår månadsavgift i normal tid, och garageavgifterna är fortfarande inte aviserade. ”Hyran” går nu att betala via internet, ännu så länge dock enbart med meddelandefunktionen, och garageavierna kommer att skickas ut inom kort. Ajeku säger att OCR och autogiro ska fungera fr o m aprilhyran. Man återkommer med information om detta, v g se bifogade informationsblad från Ajeku.

Fördelen med Ajeku är mycket smidigare fakturahantering, framför allt av fakturor rörande gemensamhetsanläggningen, och att vi kan följa upp kostnader gentemot budget månadsvis.

Ekonomi

Vi ska i mitten av mars omsätta ett av våra tre lån om c:a 9 miljoner kr, och kommer under februari att ta in offerter från ett antal banker. Man kan kanske säga att ur räntesynpunkt är rådande recession en fördel för oss, men bankernas obenägenhet att låna ut, särskilt till nya kunder, en nackdel. Vi får se vad utfallet blir.

Engagemang av hantverkare

Om behov att anlita Bravida eller annan entreprenör uppkommer och felet bedöms vara av sådant slag att föreningen ska stå för kostnaderna,  ska detta anmälas till styrelsen för samordning av insatser och därmed minimering av kostnaderna.  Kontaktar man entreprenören direkt kommer fakturan att gå till bostadsrättsinnehavaren. Samma sak gäller Kone för icke akuta hissproblem och Hallbergs för elektriska problem. Gäller problemet fel i lägenheten är det självfallet fritt fram att kontakta vem man finner lämpligast.

Vi har blivit rekommenderade en all-roundhantverkare som kan utföra de flesta typer av reparationer såsom att täta sprickor, justera dörrar o trösklar mm till en kostnad av 320 kr/tim exkl moms, arbetad tid (ingen framkörningsavgift). Han heter Tommy Elvenheim, Assarhusa gård 461, 247 35 Södra Sandby, tel 0705-161 329. Han innehar F-skattesedel och våtrumsbehörighet.

Lägenhetsunderhåll

I detta sammanhang vill vi också påminna om det underhåll av lägenheten som innehavaren ansvarar för. Detta gäller:

  • rensning av vattenlås, framför allt golvbrunnarna, för att förhindra översvämning
  • rensning av friskluftintagen (bakom radiatorerna) och frånluftsdon (i badrum etc) för att hålla ventilationen i balans
  • rengöring av filter till köksfläkt
  • test av brandvarnare och batteribyte vid behov, samt
  • test av jordfelsbrytare.

Fastighetsunderhåll

Vi har avtalat med firma som sysslar med plåtslageri och läggning av takpapp att utföra besiktning av vårt tak med hängrännor.

Några medlemmar har påpekat att färgen börjar spricka på vissa fönster, och vi kommer att anlita en målare för bedömning och evt åtgärder. Om ni har observerat detta problem på något/några av era fönster vore vi tacksamma för ett besked till tel 046-12 27 95 (Margareta, Torgil eller telefonsvarare) eller mail eller en lapp i Möllers brevlåda, trapphus C, före 23 februari.

Garageporten

Vid några tillfällen, särskilt vid fuktig väderlek, har garageporten inte stängts utan stått öppen. Detta beror på kondens och imbildning på sensorn (fotocellen) som styr porten. Man kan lätt åtgärda detta genom att torka av linsen på sensorn, som är placerad omedelbart utanför porten till höger sett inifrån, på c:a en halv meters höjd.

Årsstämma

Reservera tid måndagen den 11 maj kl 18 för vår stämma i samlingslokalen!

Nästa styrelsemöte

23 februari 2009

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen


 

 

 

Information

 

Vi är ny ekonomisk förvaltare din Brf förening sedan 1:e januari 2009. Som Ni säkert lagt märke till har där varit en del problem när Ni försökt betala Era månadsavgifter. Vi har haft problem med autogiro och OCR betalningar, för att få allt detta att fungera har vi valt att koppla bort de två tjänsterna under kvartal 1. Problemen beror till största delen på kommunikationsproblem mellan olika parter och därför valde vi att gå vår egen väg i början på januari så fick vi ett bankkonto som kunde ta emot betalningar istället för att sitta och vänta på att kommunikationen skulle börja fungera.

Vid aviseringen av kvartal 2, dvs april, maj och juni kommer OCR att återinföras samt kommer autogiro åter vara i funktion. Det kan innebära att Ni eventuellt får skriva på nya blanketter gällande autogiro, vi återkommer i så fall under februari månad.

Gällande aviseringar som är utskickade och som kommer skickas ut inom kort kan där vara några felaktigheter. Allt detta beror på att informationen mellan gammal förvaltning och ny förvaltning varit bristfällig men vi hoppas åtgärda detta under januari månad.

På garageaviseringarna får Ni 3 månader men där står tyvärr felaktig text såsom januari, januari & februari men det skall givetvis vara januari, februari & mars. Summan är korrekt och Ni registreras när betalning skett att kvartal 1 är reglerat.

Inga förseningsavgifter eller påminnelseavgifter kommer utgå under kvartal 1.

Har Ni några frågor eller funderingar får Ni gärna kontakta oss på nedanstående uppgifter.

 

Med vänliga hälsningar

 

Ajeku Redovisningsbyrå AB

Annika Hansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Telefon 040-31 54 59

Telefax 040-31 54 51

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#21

image001

2008-11-12

Information från styrelsen

Senaste mötet hölls den 23 oktober.

Alla tre Solfjädrarna har, efter många möten och överväganden,  beslutat att från årsskiftet anlita Ajeku som ekonomisk förvaltare, eftersom vi inte varit nöjda med Cymko.

Vi i Solfjädern 1 är i färd med att se på budgeten inför 2009. Som alla vet råder turbulens i ekonomin i världen, och vi ska t ex sätta om ett lån på 9 miljoner i mars. Det är omöjligt att säga hur stor räntehöjningen blir, men den ränta på 3,88% som vi har i dag kommer säkerligen att justeras kraftigt uppåt. Eftersom dessutom priset på fjärrvärme stiger med 4,5% och övriga fasta utgifter också ökar, måste vi nog räkna med en ganska kraftig höjning av årsavgiften med början i januari.

På trädgårdsgruppens rekommendationer har samverkansgruppen beslutat om beskärning och uppstamning av vissa träd på området. Arbetet påbörjas förhoppningsvis i mitten av månaden.

Vi måste inom kort byta portkod. Besked om detta kommer i alla brevlådor.

Så till något trevligt: Styrelsen vill gärna se er alla kring lite glögg med tilltugg i vår samlingslokal, söndagen den 7 december kl 16.00. Missa inte detta tillfälle att träffa era grannar, gamla som nya, och känna lite samhörighet i vårt fina hus.

Vi ber er alla lämna talongen i Eva Degermans brevlåda i 5B senast den 1 december.

 

Väl mött!

Styrelsen

Kommande möten:
24/11  Styrelsen

http://www.brfsolfjadern.se/