Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Information från styrelsen

Ekonomi

Den nya styrelsens allra första uppgift blev omsättning av ett av föreningens lån. Vi valde att binda det aktuella lånet på 9 170 000:- till en fast ränta på 2,41 % i tre års tid.

E-post adresser

De som har e-post och vill ha sina hyresavier/garageavgifter i elektronisk form kan skicka e-post-adresser till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Ju flera använder sig av sin e-post adress desto mindre kostnader får vi i brevporton.

Den som inte vill ha elektroniska avier men däremot information från styrelsen (denna medlemsinformation, o.dyl.) med e-post kan också skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Cyklar

Som tidigare har informerats har Samverkansgruppen beslutat att ”rensa” bland alla skrotcyklar. Detta kommer att ske under september.

Samhall

Om man har synpunkter avseende skötsel av rabatter och grönområde så kan man vända sig till:

Monika Ahl / Solfjädern 2
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
telefon: 070-53 48 835

Hon tar kontakt med Samhall och ser till att synpunkterna/ev. åtgärder kommer att genomföras.

Nya medlemmar

Vi hälsar Johan Nyman och Linda Malm välkomna till 5A.

Hemförsäkring

Tänk på att utöver en vanlig hemförsäkring behöver man har ett särskilt tillägg i sin hemförsäkring på grund av att vi bor i en bostadsrätt. Om ni är osäkra vilken försäkring ni har så vänd er till ert försäkringsbolag som kan vara tillhjälplig i denna fråga.

Att tänka på:

Det är viktigt att varje bostadsrättinnehavare regelbundet rensar filtret i ventilationssystemet (bakom element, i badrum/tvättstuga i taket samt köksfläkten) för att ventilationen ska kunna fungera optimalt.

En hälsning från Renhållningsverket:

Matolja = ej i avloppsrören utan i hushållsavfallet i tät förpackning.
Våtservetter och tops = ej i toaletten utan i hushållsavfallet.

Påminnelse

Vi har en extra stämma den 16 augusti kl. 18.30 avseende förändring av stadgarna . Om ni äger bostaden tillsammans och inte tänker komma båda två till extra stämman, är det viktigt att ni har fullmakt från den icke-deltagande partnern.

Städdag

Vi kommer att ha en städdag i höst och hoppas på stor uppslutning.

Nästa styrelsemöte

28 september.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Information från styrelsen

Ekonomi

Ett av våra lån har omsatts hos Nordea till en tremånadersränta om f.n. ca 1 %.

Det preliminära årsbokslutet visar att vår ekonomi nu är i balans och att höjningen av
årsavgiften 2009 således var befogad.

Den stränga vintern kommer dock att medföra ökade utgifter för värme och
snöröjning.

Ny medlem

Vi hälsar Anders Bohlin välkommen som ny medlem. Han kommer att bebo lägenhet
314 tillsammans med sin maka.

Att tänka på inför semestern eller resan

Styrelsen rekommenderar att man som en säkerhetsåtgärd stänger av vattnet i
inkommande huvudledning till lägenheten. Sänk också värmen på elementen för att
spara på våra uppvärmningskostnader.

Man bör också överväga att komplettera lägenhetsdörren med niotillhållarläs.
Kontakta nyckelansvarig, Marianne Larsson, före beställning.

Fastighetsunderhåll

Vi kommer inom kort att genomföra den årliga besiktningen av fastigheten enligt vår
underhållsplan. Om ni har upptäckt skavanker som föreningen bör åtgärda, kontakta
styrelsen snarast.

Cyklar

Det står alltför många skrotcyklar i våra cykelställ. Enligt beslut i Samverkansgruppen
kommer en drive att genomföras för att rensa upp bland dessa.

Påminnelse

Motioner till stämman den 11 maj skall vara inlämnade senast den 18 april.

Nästa styrelsemöte

19 april.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

www.brfsolfjadern.se

Medlemsinformation
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#27

2009-11-02

Information från styrelsen

Budget och årsavgift 2010

Arbetet med nästa års budget är nästan avslutat. Det ser bättre ut nu än för ett år sedan, men vi får ändå räkna med ett visst underskott. Årsavgiften kommer därför att höjas med 2 %, vilket också är i linje med vår ekonomiska plan.

Lägenhetsnummer

Lantmäteriet har nu fastställt våra nya lägenhetsnummer. Dessa kommer att tillsammans med gatuadressen användas för mantalsskrivning i fortsättningen. Anslag måste sättas upp i varje trappuppgång. Dock kommer vi inte att byta ut några skyltar vid resp. lägenhet, och eftersom de gamla numren är tydligare och inkörda behåller vi dem tills vidare för internt bruk.

Nyckelansvarig

Ny nyckelansvarig i vår förening är nu Marianne Larsson, uppgång B. Vid rekvisition av nya nycklar hos Eksands krävs intyg från Marianne. Vi tackar Maria Quensel som hittills skött detta uppdrag.

Vattenkvalitet

Prov har tagits på vårt vatten, dels ”nattvatten” och dels ”dagvatten”. Proverna visar som väntat en relativt hög halt av koppar i det vatten som stått i rören under natten, medan färskt dagvatten inte har några anmärkningar på kvalitén. Vår rekommendation kvarstår därför, att spola dricksvattnet tills det blir kallt.

Portkod

Vår portkod måste bytas, vilket sker inom kort. Meddelande kommer separat i brevlådorna. Vi påminner om att man ska vara försiktig med att lämna ut koden, så att den inte når obehöriga.

Garage-utfart

För att försvåra livet för inbrottstjuvar kommer en stolpe med nyckellås att ersätta nuvarande anordning med snöre för att öppna garage-porten inifrån.

Staket

Ett litet trästaket av samma typ som längs gången på norrsidan kommer att sättas upp från uppgång A runt hörnet till ventilationstrumman för att dämpa cyklisternas framfart och skona gräsmattan.

Glögg!

Styrelsen inbjuder till traditionell glögg med kaffe och lussekatter i vår samlingslokal söndagen den 6 december kl 16. Alla hälsas välkomna. Lämna svar på inbjudan i Anna Lindgrens brevlåda, uppgång B, senast den 29 november

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

www.brfsolfjadern.se

 

Medlemsinformation
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#28

2010-02-02

Information från styrelsen

Ekonomi

Styrelsen hade sitt första sammanträde för året den 25 januari.

Ett av våra lån ska omsättas i februari och förhandlingar pågår med tre olika anbudsgivare.

Den kalla januari medför högre kostnader för energi, eftersom Lunds Energi beräknar årskostnader utifrån förbrukning januari/februari. Vi kan i viss mån påverka dessa genom att försöka spara på varmvatten och inte ha onödigt varmt i våra lägenheter.

Nya medlemmar

Vi hälsar Annica Lindh, Patrick Borrfors och Patric Moreno välkomna som medlemmar i vår förening. Lägenhet nr 315 kommer nu att bebos av Patric Moreno med sambo Magdalena.

Undercentralen

Det har varit åtskilliga problem med vår undercentral, och Maria Quensel har lagt ner ett stort arbete för att via Kraftringen få allt funktionsdugligt. Flera komponenter har bytts mot modernare utrustning och anläggningen bör nu fungera utan större problem. Temperaturen på varmvattnet är inställt på 56 o.

Lägenhetsunderhåll

Vi ber att få påminna om den årliga översynen av VV-.installationer och brandvarnare, vilket lägenhetsinnehavare ansvarar för.

Eftersom vi haft ett antal incidenter med stopp i avloppsledningarna vill vi rekommendera alla att också rensa vattenlåset under vasken i köket. Där bildas fettproppar som kan flytta sig och förhindra flödet i rören. De som behöver hjälp med detta kan kontakta vaktmästare Tommy på tel 070-2585406. Det vore bra om alla kunde göra detta inom en månad.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 februari,

Årsstämma

Vi vill redan nu meddela att årsstämman äger rum tisdagen den 11 maj kl 18.30 i gemensamhetslokalen.

Detta är ett synnerligen viktigt möte, varför vi ber er att redan nu reservera kvällen. Efter stämman sedvanlig social samvaro med mat och dryck.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 18 april, för att de ska kunna behandlas.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

www.brfsolfjadern.se

 

Medlemsinformation
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#26

2009-08-27

Information från styrelsen

Välkomna tillbaka efter sommaren! Nu drar vi i gång igen.

Styrelsen

Vi har haft det första styrelsesammanträdet efter sommaren och bl.a. tittat på resultat- och balansrapport från första halvåret. Som ni har märkt krävdes ingen ytterligare höjning av avgiften detta år. Vid kommande möte påbörjas arbetet med nästa års budget.

Dödsfall

Vi vill informera om att en medlem i vår förening, Ann Fredriksson, hastigt avlidit under sommaren. Hennes arbete i tidigare styrelser var uppskattat. Till begravningen i Halmstad sände vi en hälsning med vårt deltagande i de anhörigas sorg.

Målning av burspråksfönster

Vi påminner om att målning kommer att ske enligt tider som anslagits i resp. trappuppgång. Observera att målaren måste komma till vid tre tillfällen under lika många dagar. Nyckel måste, om man inte själv kan vara hemma, lämnas till Maria Quensel för uppgång A, till Marianne Larsson för uppgång B och till Margareta Möller för uppgång C.

Källargången

Vi har förlängt den tid som källardörrarna hålls öppna med nyckel så att även t.ex. barnvagnar och personer med packning hinner igenom. Vi har åtgärdat den tröga låskolven i trapphus A.

Häckklippning

Samverkansgruppen har beslutat att låta Samhall utföra klippning av samtliga häckar inom området, som inte åtgärdats enligt tidigare anvisningar.

Farthinder för cyklister

Samverkansgruppen har diskuterat olika former för att få cyklister att sänka hastigheten framför vårt hus. Tanken på bommar har skrinlagts p.g.a. höga kostnader. I stället övervägs utplacering av krukor/rör med tåliga växter.

Garaget

Det har återigen varit inbrott i garaget med skadegörelse på bilar. Samverkansgruppen kommer eventuellt att föreslå att en stolpe för nyckelöppning sätts upp även innanför porten. Gallergrinden för gående skall också åtgärdas för att försvåra intrång. Vi vill också påminna om att man inte får förvara fjärrkontroll till porten i bilen och att inte skylta med stöldbegärliga föremål. Den städning av garaget som utlovats har i någon mån genomförts i sommar.

Ny lägenhetsnumrering

Enligt ny lag ska uppgifter om alla bostäder i Sverige samlas i ett lägenhetsregister. För vår del innebär detta nya lägenhetsnummer, vilka inom kort kommer att meddelas genom anslag i trapphusen. Dock behåller vi av praktiska skäl internt våra gamla nummer.

Fixardag den 26 september

Trädgårdsgruppen anordnar den 26 september kl 8.30–11.00 en s.k. fixardag, då vi hjälps åt att hålla vårt område snyggt. Vi hoppas att så många som möjligt känner ansvar för och delaktighet i vår gemensamma miljö, och ställer upp. Anslag med fler detaljer kommer inom kort att finnas i trapphusen.

Solpaneler

I samverkansgruppen har också förslag väckts angående installation av solpaneler på våra tak, eftersom de har en lämplig lutning och orientering. Miljö och ekonomi kan påverkas gynnsamt. Vi behöver någon tekniskt intresserad och kunnig person från vår förening som hjälper oss att titta på det informationsmaterial vi fått och delta i nästa samverkansmöte den 5 oktober, då representant från Sol & Värmeenergi AB kommer. Kontakta styrelsen!

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 september, då vi kommer att påbörja arbetet med nästa års budget.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

www.brfsolfjadern.se