Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Det var länge sedan en samlad medlemsinformation gick ut. Det primära skälet är att detta har varit en dynamisk period vad gäller Fönsterprojektet och Djingis Khan-bygget, så det har mer blivit löpande information. I och med detta informationsblad återgår vi till det normala arbetssättet med samlade utskick ett flertal gånger per år.

Nya medlemmar

Vi hälsar Alba Mercado och Nicklas Bengtsson varmt välkomna till Solfjädern 1. De flyttade in i somras i Alexandras och Edwards lägenhet i 5C.

Brandskydd

Brandskyddsföretaget Eldupphör AB har hållit en utbildning för representanter från Solfjädern 1,2,3 om lagar och regler kring brandskydd samt systematiskt brandskyddsarbete.

Eldupphör AB utförde vid samma tillfälle en övergripande brandskyddsinspektion i våra fastigheter samt områden tillhörande samfälligheten (garage, sophus).

Baserat på lärdomar från allt detta har vi uppdaterat vår information om Brandskydd.

För egen samt fastighetens säkerhet uppmanar vi alla att läsa igenom denna kortfattade information! Det är viktigt att alla följer de råd och regler som där ges gällande trapphus samt inuti lägenheter. Och, extra viktigt, glöm inte att kontrollera brandvarnaren i lägenheten med jämna mellanrum (samt byta batterier årligen).

Vi gör egenkontroller löpande för att säkerställa att trapphus mm befinner sig i det skick som beskrivs på hemsidan och att vår brandskyddsutrustning är i bra skick.

Ordningsregler enligt Bopärmen (Trivsel och Hänsyn)

Efter högljutt partajande för en tid sedan har vi fått påringning om att information angående detta behöver påpekas särskilt.

I Bopärmen under Trivsel och Hänsyn finns en text om att "dämpa ljudnivån tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten".

Djingis Khan. Förväntat färdigdatum, återställande av staket

Djingis Khans hotellbygge förväntas vara färdigt efter sommaren 2021. När allt är klart kommer Djingis Khan återställa staketet som de fick tillstånd att riva.

Genom Samfällighetens försorg har vi kontakt med deras arkitekt för samarbete vad gäller utformning av staketet som är tillfredställande för bägge parter. Staketet kommer sträcka sig från stigen genom gångtunneln och fram till garagenedfarten.

Balkar ovanför garagenedfarten

De tvärgående balkarna samt stöttande konstruktion ovanför nedre änden av garagenedfarten behöver bytas ut. Detta kommer ske när Djingis Khan bygge är klart.

I samband med detta kommer vi även byta ut staketen på garagenedfartens sidor till samma sort som vi beslutar ihop med Djingis Khan.

Målning träpaneler samt rengöring av balkongerna

Enligt vår underhållsplan skall detta göras var 10:e år och det är nu dags igen.

Vi är i färd med att ta in offerter från målarfirmor och planerar att arbetet kommer utföras under våren 2021.

Outhyrda P-platser i garaget

Det finns sammanlagt fem P-platser i garaget som ej är uthyrda. Vi ber er att informera vänner och bekanta som bor eller arbetar i närheten. Om någon är intresserad, be denne kontakta mig så tar jag det vidare till garageansvarig i Samfälligheten.

Ted Böklin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0768-68 36 37

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Solfjädern 1

Hösten har anlänt, och dito ny medlemsinformation!

Brandskydd

Vi har gjort en sida om brandskydd som vi ber er läsa igenom och anamma. Inte minst avseende kontrollen av brandvarnaren (som är ert ansvar), och att överväga en egen brandsläckare. Se också anvisningar i entrén.

Energideklaration

En ny energideklaration är utförd. Anslag finns i entrén. För en förklaring av vad en energideklaration innebär, se Boverkets sida.

Djingis Khan

Borrningen för bergvärme är avslutad. Det som kvarstår är att installera utrustning för att hantera bergvärmen.

I övrigt händer nog inte mycket mer förrän Djingis Khan har fått bygglov för sitt nya hus. I samband med det kommer ni att bli informerade.

Närområdet

Inte minst för nyinflyttade har vi gjort en sida om närområdet, med näraliggande platser som kan vara av intresse.

Vi behöver din hjälp

Styrelsen är intresserad av tips om förbättringar och gemensamma evenemang.

Vi hade också gärna sett att fler engagerar sig i föreningsrelaterat arbete, vilket klargörs i våra stadgar.

Hör av dig till någon i styrelsen!

Ändrad månadsavgift från januari 2018

Styrelsen informerar härmed att vi för brf Solfjädern 1 (S1) återgår till den tidigare månadsavgift som gällde innan sänkningen i mitten 2016.

Ändringen träder i kraft vid månadsavgiften för januari 2018.

Orsaken till beslutet om ändring är:

 1. Vid sänkningen (-14%) halvårsskiftet 2016 hade vi lagt om lånen till lång löptid med mycket fördelaktig ränta. Antagandes oförändrad avsättning till Yttre fond på stadgeenliga lägst 20 kr/m2 var detta beslut väl motiverat och gjordes i våra medlemmars intresse. Beloppet (20 kr/m2) är den av JM rekommenderade vid bildandet av vår brf och exakt samma som för systerföreningarna S2 & S3.
 2. Under slutet 2016 startade vi samarbete med Riksbyggen som till 50% ägs av privata bostadsrättsföreningar via intresseföreningar och 50% av fackliga organisationer Vid samtal med Riksbyggen runt vår ekonomi årsskiftet 2016-2017 påpekades att vår brf behöver se över avsättningen till Yttre fond. Styrelsen beslutade att under 2017 vidare utreda frågan om avsättningar inför 2018.
 3. Under året har en s.k. "evig" underhållsplan utarbetats av Riksbyggen, beaktandes vår egna plan. Denna visar på behovet att förstärka avsättning till Yttre fond för att möta framtida underhållsbehov.
 4. För att öka avsättningsgraden är vi alltså nödgade att genomföra avgiftshöjningen enligt ovan.
 5. Styrelsen kommer för framtida kostnader noggrant följa indexuppräkning, revidering av underhållsplanen samt ränteutveckling i syfte att uppnå en jämn avgiftsutveckling.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Solfjädern 1

Felanmälan

Vi uppmuntrar medlemmarna att vid problem i lägenheten kontakta Riksbyggen.

 • Ring 0771-860 860 och anmäl ärendet där.
 • Eller logga in på deras Boendewebb (för instruktioner, se Felanmälan).

Riksbyggen felanmälan har öppet dygnet runt och de har partnerföretag som kan åtgärda problem även privat till ett bra pris.

Uppge tydligt att ni ringer som boende (alltså ej för styrelsens räkning). För ärenden som gäller gemensamma utrymmen, kontakta om möjligt styrelsen i första hand.

Om arbete ska utföras där ersättning från er brf kan komma ifråga, måste ni kontakta Riksbyggen eller någon på vår Leverantörslista. Detta för att ersättningskrav på fakturan senare ska kunna ställas till styrelsen. Används andra leverantörer kan styrelsen i värsta fall besluta att ej ersätta kostnaden.

Att tänka på

Riksbyggen hjälper, förutom att se till att felet blir åtgärdat, även den boende om problem skulle uppstå efter att arbetet har utförts. För detta utgår ett påslag från Riksbyggen på 15% på materialkostnader.

Notera att om Riksbyggens husvärd behöver komma ut för att bedöma nödvändiga åtgärder utgår en framkörningsavgift på ca 500 kr. Ofta kan motsvarande gälla om man istället kontaktar en hantverkare direkt – avgiften bakas in i totalkostnaden om denne först behöver komma ut för att bedöma arbetets art.

Kontrollera dina VA-ledningar

En god idé för att undvika rör som sätter igen, packningar som torkar ut och orsakar läckage mm, är att göra en årlig besiktning. Det kostar en slant, men är en god försäkran mot möjliga framtida läckage etc.

Kontakta antingen Riksbyggen eller Bravida direkt för att få denna kontroll utförd.

Entrédörrarna

Som ni säkert uppmärksammat har vi gjort ett rejält underhåll på entrédörrarna under maj med noggrann rengöring, viss slipning samt lackering.

Växtgruppen

Denna grupp har anmält till oss att de gärna skulle vilja ha med någon boende från vår brf också. Kontakta Lislott Martinsson om ni är intresserade.

GDPR

GDPR har ni säkert hört eller läst om i tidningarna på senare tid. Det är ett tvingande EU-direktiv och står för "General Data Protection Regulation". GDPR ersätter sedan 25 maj vårt gamla PUL (PersonUppgiftsLagen).

Vi har lagt ner ett stort arbete på att säkerställa att vår brf följer detta direktiv samt att de data våra biträdesorganisationer (Riksbyggen, revisor Yrev m.fl.) gör samma sak.

Vagnen

Vi har köpt in en liten lastvagn att använda när ni har lite mer att bära på. Den står i tvättrummet vid entré B. Kom ihåg att återlämna så snart ni använt vagnen.

Rötangripna fönster

Alla våra tre brf-er arbetar gemensamt vidare tillsammans med Riksbyggen för att få till stånd vad vi kallar "Fönster-projektet".

När väl kostnadsbilden är klarlagd kommer alla boende bli inbjudna till en info-kväll där ni får information om omfattning, upplägg, kostnadsbild mm. Det avsätts självklart rejält med tid för medlemmarnas frågor.

Efter informationsträffen kallar vi ett par veckor senare till extra föreningsstämma för att gemensamt ta slutgiltigt beslut.


Med önskan om en härlig och solig sommar (samt lagom regn)

Styrelsen för Solfjädern 1

Detta informationsbrev berör huvudsakligen vårt ansvar som boende.

Grundvattensituation i Skåne – hur kan vi hjälpa?

Det pratas mycket om låga grundvattennivåer och att spara vatten just nu. Också medierna skriver mycket om detta. Även Solfjädern 1 bör dra sitt strå till stacken.

Full information på nedanstående Internet-adress: www.vasyd.se för allmän information och
senaste info.

I korthet: Använd vattnet smart!

Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige idag. I Skåne har vi varit framsynta när det gäller dricksvattenförsörjning och tack vare Bolmentunneln har vi i västra Skåne gott om vatten.

I Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö har vi ingen vattenbrist i dagsläget och du kan fortsätta att använda dricksvattnet i kranarna, både till mat, dryck och bevattning. Men genom att använda vattnet klokt så bidrar du till en besparing så att vi undviker problem längre fram.

Ett urval tips från VA Syd:

 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en balja.
 • Ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten att dricka direkt istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Spola toaletten med snålspolning.

Eventuella läckor från väggkopplade toaletter

På grund av åldrande gummipackningar (där den vägghängda toalettstolen ansluts till avloppsledningen) kan läckage uppkomma.

Efter avstämning med organisationen Bostadsrätterna är det entydigt fastställt att den boende ansvarar för reparationskostnaderna. 

Anslutningar i vattenledningar

För att motverka potentiella problem med läckage i anslutningarna: Styrelsen rekommenderar alla boende själva (eller uppdrar åt exvis Bravida) att kontrollera att alla kopplingar är helt täta samt att inga indikationer på läckor kan upptäckas. Detta bör göras minst en gång per år.

Kylskåp

Viktigt att avloppet från avrinningskanalen på insidan av kylskåpet rensas regelbundet (med en liten borste, änden på en tändsticka eller en tops). Detta för att undvika att avfuktningssystemets insamlade vatten rinner över kanalen och orsakar läckage under kylskåpsdörren ner på golvet. Vi har tyvärr flera fall där detta har inträffat på grund av bristande rensning.

Om någon, mot förmodan, inte har skyddsmattor av plast under kyl och frys – installera sådana snarast! Samma sak gäller naturligtvis under diskmaskinen.

Vattenlås

Vi har haft problem med stopp i avloppssystemet såväl i stamledningar som ledningar inne i bostäderna, ibland med läckage som följd. Vanligaste orsaken är att utspolat fett klumpat ihop och proppat igen ledningen (se bild nedan med alla fettklumpar på golvet).

Rekommendationer:

 • Stekpannor etc – torka alltid av med hushållspapper innan diskning.
 • Diskho, vi rekommenderar att skaffa en extra sil till diskhon (detta stoppar stora partiklar och fettklumpar). Finns på Clas Ohlson för en billig penning.
 • Skölj gärna diskhon med hett vatten i samband med matlagning då och då – håller kontroll på fettklumparna i avloppet.

Rötangripna fönster

Vi gör (som informerades vid Årsmötet) ihop med RB och brf Solfjädern 3 en översyn av situationen med våra fönster. Dessa kommer behöva åtgärdas framöver. Vi avser att tillsammans arbeta vidare med att analysera omfattningen av nödvändiga åtgärder samt när detta kan utföras. Vidare information i detta ärende kommer framöver (planerat under hösten)


Med önskan om en härlig och solig sommar (med lagom mängd regn)
Styrelsen för Solfjädern 1