Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Hösten har anlänt, och dito ny medlemsinformation!

Brandskydd

Vi har gjort en sida om brandskydd som vi ber er läsa igenom och anamma. Inte minst avseende kontrollen av brandvarnaren (som är ert ansvar), och att överväga en egen brandsläckare. Se också anvisningar i entrén.

Energideklaration

En ny energideklaration är utförd. Anslag finns i entrén. För en förklaring av vad en energideklaration innebär, se Boverkets sida.

Djingis Khan

Borrningen för bergvärme är avslutad. Det som kvarstår är att installera utrustning för att hantera bergvärmen.

I övrigt händer nog inte mycket mer förrän Djingis Khan har fått bygglov för sitt nya hus. I samband med det kommer ni att bli informerade.

Närområdet

Inte minst för nyinflyttade har vi gjort en sida om närområdet, med näraliggande platser som kan vara av intresse.

Vi behöver din hjälp

Styrelsen är intresserad av tips om förbättringar och gemensamma evenemang.

Vi hade också gärna sett att fler engagerar sig i föreningsrelaterat arbete, vilket klargörs i våra stadgar.

Hör av dig till någon i styrelsen!

Felanmälan

Vi uppmuntrar medlemmarna att vid problem i lägenheten kontakta Riksbyggen.

 • Ring 0771-860 860 och anmäl ärendet där.
 • Eller logga in på deras Boendewebb (för instruktioner, se Felanmälan).

Riksbyggen felanmälan har öppet dygnet runt och de har partnerföretag som kan åtgärda problem även privat till ett bra pris.

Uppge tydligt att ni ringer som boende (alltså ej för styrelsens räkning). För ärenden som gäller gemensamma utrymmen, kontakta om möjligt styrelsen i första hand.

Om arbete ska utföras där ersättning från er brf kan komma ifråga, måste ni kontakta Riksbyggen eller någon på vår Leverantörslista. Detta för att ersättningskrav på fakturan senare ska kunna ställas till styrelsen. Används andra leverantörer kan styrelsen i värsta fall besluta att ej ersätta kostnaden.

Att tänka på

Riksbyggen hjälper, förutom att se till att felet blir åtgärdat, även den boende om problem skulle uppstå efter att arbetet har utförts. För detta utgår ett påslag från Riksbyggen på 15% på materialkostnader.

Notera att om Riksbyggens husvärd behöver komma ut för att bedöma nödvändiga åtgärder utgår en framkörningsavgift på ca 500 kr. Ofta kan motsvarande gälla om man istället kontaktar en hantverkare direkt – avgiften bakas in i totalkostnaden om denne först behöver komma ut för att bedöma arbetets art.

Kontrollera dina VA-ledningar

En god idé för att undvika rör som sätter igen, packningar som torkar ut och orsakar läckage mm, är att göra en årlig besiktning. Det kostar en slant, men är en god försäkran mot möjliga framtida läckage etc.

Kontakta antingen Riksbyggen eller Bravida direkt för att få denna kontroll utförd.

Entrédörrarna

Som ni säkert uppmärksammat har vi gjort ett rejält underhåll på entrédörrarna under maj med noggrann rengöring, viss slipning samt lackering.

Växtgruppen

Denna grupp har anmält till oss att de gärna skulle vilja ha med någon boende från vår brf också. Kontakta Lislott Martinsson om ni är intresserade.

GDPR

GDPR har ni säkert hört eller läst om i tidningarna på senare tid. Det är ett tvingande EU-direktiv och står för "General Data Protection Regulation". GDPR ersätter sedan 25 maj vårt gamla PUL (PersonUppgiftsLagen).

Vi har lagt ner ett stort arbete på att säkerställa att vår brf följer detta direktiv samt att de data våra biträdesorganisationer (Riksbyggen, revisor Yrev m.fl.) gör samma sak.

Vagnen

Vi har köpt in en liten lastvagn att använda när ni har lite mer att bära på. Den står i tvättrummet vid entré B. Kom ihåg att återlämna så snart ni använt vagnen.

Rötangripna fönster

Alla våra tre brf-er arbetar gemensamt vidare tillsammans med Riksbyggen för att få till stånd vad vi kallar "Fönster-projektet".

När väl kostnadsbilden är klarlagd kommer alla boende bli inbjudna till en info-kväll där ni får information om omfattning, upplägg, kostnadsbild mm. Det avsätts självklart rejält med tid för medlemmarnas frågor.

Efter informationsträffen kallar vi ett par veckor senare till extra föreningsstämma för att gemensamt ta slutgiltigt beslut.


Med önskan om en härlig och solig sommar (samt lagom regn)

Styrelsen för Solfjädern 1

Detta informationsbrev berör huvudsakligen vårt ansvar som boende.

Grundvattensituation i Skåne – hur kan vi hjälpa?

Det pratas mycket om låga grundvattennivåer och att spara vatten just nu. Också medierna skriver mycket om detta. Även Solfjädern 1 bör dra sitt strå till stacken.

Full information på nedanstående Internet-adress: www.vasyd.se för allmän information och
senaste info.

I korthet: Använd vattnet smart!

Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige idag. I Skåne har vi varit framsynta när det gäller dricksvattenförsörjning och tack vare Bolmentunneln har vi i västra Skåne gott om vatten.

I Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö har vi ingen vattenbrist i dagsläget och du kan fortsätta att använda dricksvattnet i kranarna, både till mat, dryck och bevattning. Men genom att använda vattnet klokt så bidrar du till en besparing så att vi undviker problem längre fram.

Ett urval tips från VA Syd:

 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en balja.
 • Ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten att dricka direkt istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Spola toaletten med snålspolning.

Eventuella läckor från väggkopplade toaletter

På grund av åldrande gummipackningar (där den vägghängda toalettstolen ansluts till avloppsledningen) kan läckage uppkomma.

Efter avstämning med organisationen Bostadsrätterna är det entydigt fastställt att den boende ansvarar för reparationskostnaderna. 

Anslutningar i vattenledningar

För att motverka potentiella problem med läckage i anslutningarna: Styrelsen rekommenderar alla boende själva (eller uppdrar åt exvis Bravida) att kontrollera att alla kopplingar är helt täta samt att inga indikationer på läckor kan upptäckas. Detta bör göras minst en gång per år.

Kylskåp

Viktigt att avloppet från avrinningskanalen på insidan av kylskåpet rensas regelbundet (med en liten borste, änden på en tändsticka eller en tops). Detta för att undvika att avfuktningssystemets insamlade vatten rinner över kanalen och orsakar läckage under kylskåpsdörren ner på golvet. Vi har tyvärr flera fall där detta har inträffat på grund av bristande rensning.

Om någon, mot förmodan, inte har skyddsmattor av plast under kyl och frys – installera sådana snarast! Samma sak gäller naturligtvis under diskmaskinen.

Vattenlås

Vi har haft problem med stopp i avloppssystemet såväl i stamledningar som ledningar inne i bostäderna, ibland med läckage som följd. Vanligaste orsaken är att utspolat fett klumpat ihop och proppat igen ledningen (se bild nedan med alla fettklumpar på golvet).

Rekommendationer:

 • Stekpannor etc – torka alltid av med hushållspapper innan diskning.
 • Diskho, vi rekommenderar att skaffa en extra sil till diskhon (detta stoppar stora partiklar och fettklumpar). Finns på Clas Ohlson för en billig penning.
 • Skölj gärna diskhon med hett vatten i samband med matlagning då och då – håller kontroll på fettklumparna i avloppet.

Rötangripna fönster

Vi gör (som informerades vid Årsmötet) ihop med RB och brf Solfjädern 3 en översyn av situationen med våra fönster. Dessa kommer behöva åtgärdas framöver. Vi avser att tillsammans arbeta vidare med att analysera omfattningen av nödvändiga åtgärder samt när detta kan utföras. Vidare information i detta ärende kommer framöver (planerat under hösten)


Med önskan om en härlig och solig sommar (med lagom mängd regn)
Styrelsen för Solfjädern 1

Ändrad månadsavgift från januari 2018

Styrelsen informerar härmed att vi för brf Solfjädern 1 (S1) återgår till den tidigare månadsavgift som gällde innan sänkningen i mitten 2016.

Ändringen träder i kraft vid månadsavgiften för januari 2018.

Orsaken till beslutet om ändring är:

 1. Vid sänkningen (-14%) halvårsskiftet 2016 hade vi lagt om lånen till lång löptid med mycket fördelaktig ränta. Antagandes oförändrad avsättning till Yttre fond på stadgeenliga lägst 20 kr/m2 var detta beslut väl motiverat och gjordes i våra medlemmars intresse. Beloppet (20 kr/m2) är den av JM rekommenderade vid bildandet av vår brf och exakt samma som för systerföreningarna S2 & S3.
 2. Under slutet 2016 startade vi samarbete med Riksbyggen som till 50% ägs av privata bostadsrättsföreningar via intresseföreningar och 50% av fackliga organisationer Vid samtal med Riksbyggen runt vår ekonomi årsskiftet 2016-2017 påpekades att vår brf behöver se över avsättningen till Yttre fond. Styrelsen beslutade att under 2017 vidare utreda frågan om avsättningar inför 2018.
 3. Under året har en s.k. "evig" underhållsplan utarbetats av Riksbyggen, beaktandes vår egna plan. Denna visar på behovet att förstärka avsättning till Yttre fond för att möta framtida underhållsbehov.
 4. För att öka avsättningsgraden är vi alltså nödgade att genomföra avgiftshöjningen enligt ovan.
 5. Styrelsen kommer för framtida kostnader noggrant följa indexuppräkning, revidering av underhållsplanen samt ränteutveckling i syfte att uppnå en jämn avgiftsutveckling.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Solfjädern 1

Avtal med Riksbyggen (RB) angående ekonomisk förvaltning

Vi har nu avtal med RB som ekonomisk förvaltare. Ni har redan tidigare fått information från dem bland annat rörande månadsavgifterna, som de numera administrerar. RB är en rikstäckande organisation och vi har stora förväntningar på denna tjänst med tanke på de moderna system som de använder och den expertis de besitter. Kostnaden för detta avtal är dessutom ekonomisk fördelaktig jämfört med tidigare förvaltare.

Avtal med Riksbyggen (RB) angående teknisk förvaltning

Vi har tecknat avtal med RB angående teknisk förvaltning och även här har information delats ut. I entréerna sitter ett anslag under träramen med boendeinformation. På varje entrédörr har vi vi dessutom klistrat upp en lapp med telefonnumret till RB: 0771-860 860. Man kan ringa detta nummer dygnet runt året runt för att anmäla problem eller om man har några frågor. Är problemet akut kommer personal ut omgående och i annat fall kommer de under normal arbetstid. En stor fördel med att använda RB som teknisk förvaltare är även att de har fördelaktiga ramavtal med utvalda leverantörer. Detta kommer innebära lägre kostnader för oss när arbete skall utföras. RB kommer även att årligen uppdatera vår underhållsplan. Vid större arbeten kan de även ta projektledarroll.

Söndriga lampor rapporteras dock på lappen vid entrédörrarna på samma sätt som tidigare.

GA-gruppen ombildad till "Solfjäderns samfällighetsförening" (SSF)

För att skapa tydligare ansvarsområde (inklusive juridiska aspekter) är gamla GA- gruppen nu ombildad till "Solfjäderns samfällighetsförening" (SSF) med en formell styrelse, årsstämma, mm. Medlemmar i denna samfällighet är de tre styrelserna från S1, S2 och S3. Varje styrelserna representerar då sin respektive brf. Som enskild medlem i vår brf, kommer du inte märka någon skillnad av denna förändring.

Angripna fönster

Vi har tillsammans med RB och brf Solfjädern 3 gjort en översyn av situationen med våra fönster. Dessa kommer behöva åtgärdas framöver. Vi avser tillsammans arbeta vidare med att besluta omfattningen av nödvändiga åtgärder samt när detta kan utföras. Vidare information i detta ärende framöver.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och rensning frånluftskanaler

Detta är utfört i alla lägenheter sent i höstas. Konstaterades att de vinande ljuden sannolikt beror på dels för högt luftflöde i fastigheten, dels på att utformningen av de utvändiga luftventilerna inte är optimal. Vi ämnar nu byta ut samtliga inluftsventiler - de på husfasad och burspråk. I samband med detta byte kalibreras luftflödet i varje lägenhet och fläktarnas inställning i respektive trapphus justeras. Besvärande biljud kommer att upphöra samt förbrukning minska av såväl värme som el.

Radonmätning

Utförs i skrivande stund i åtta lägenheter som har fått små mätdon utplacerade. Mätningen vara i 60 dagar. S2 gjorde detta förra året och fick goda resultat (långt under gränsvärdena).

Hemförsäkring

Alla som har en hemförsäkring inkluderande "Bostadsrättstillägg" kan om ni så önskar säga upp denna del av försäkringen. Vår brf har denna del ingående för alla boende i vår brf-försäkring.

Koppelhakar

För de som har problem med att koppla isär och återkoppla fönstren – koppelhakar finns att hämta hos Maria Quensel, som även kan ge vidare instruktioner.

Fixardag

Planerat till lördagen 22 april under ledning av S3.

Årsstämma

Planerat till torsdagen den 27 april.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Solfjädern 1